Сертифициране

Център за професионално обучение към сдружение “ARC Academy”

Център за професионално обучение към Сдружение “ARC Academy” (ЦПО) е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение в България. Като такъв той провежда професионални обучения по професионални направления 213 “Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти”, „342 Маркетинг и реклама“ и 481 “Компютърни науки”. В случaй, че желаете да Ви бъде издадено Удостоверение за професионално обучение на МОН, е необходимо да изпратите следните документи на основание чл. 14 от ЗПОО.

Центърът издава Удостоверение за професионално обучение на МОН (образец 3-37) по част от професията след успешно положен изпит в края на курса с оценка над 3.00 от изпита по теория и над 3.00 от изпита по практика.

 • Карта за предварителен м медицински преглед, удостоверяваща, че професията, за която се обучавате не е противопоказна за Вас. Документът трябва да е издаден към началото на курса от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.), в който се удостоверява, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професионални направления “213”,“342” и “481” . Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса. Курсистите, които имат подадени заявления към предишни курсове, могат да използват медицинския документ, с който разполагат и не е нужно да го подновяват, ако не са изтекли 6 месеца от издаването му.
 • Документ за входящо образователно равнище – удостоверение за завършен втори гимназиален етап/XII клас, диплома за средно образование или диплома за висше образование.
 • Снимка за документи (заснета с телефон в JPG формат)
 • Посочените документи е необходимо да изпратите за всеки отделен курс до стартовата дата на съответния курс.

Изпитите в края на курса се провеждат и оценяват съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 13. (1) Оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2 се извършва в точки, съответно за всяка част на изпита:

 1. за частта по теория на професията – максимален брой 100 точки;
 2. за частта по практика на професията – максимален брой 100 точки.

(2) Окончателната оценка от изпита по чл. 1, ал. 2 в брой точки се формира след успешното полагане на всяка част от изпита по ал. 1 и се изчислява в зависимост от степента на професионална квалификация, която се придобива по формула, съответно за:

 1. първа степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,3 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,7 × получения брой точки от частта по практика на професията;
 2. втора степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,4 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,6 × получения брой точки от частта по практика на професията;
 3. трета и четвърта степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,5 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,5 × получения брой точки от частта по практика на професията.

(3) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 в брой точки се превръща в цифрова оценка с точност до 0,01 по формулата:Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки × 0,06.

(4) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 е с количествен и качествен показател с точност до 0,01 и се определя, както следва:

 1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 – качествен показател “слаб”;
 2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 – качествен показател “среден”;
 3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 – качествен показател “добър”;
 4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 – качествен показател “много добър”;
 5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 – качествен показател “отличен”.

Предлаганите курсове от Център за професионално обучение към Сдружение “ARC Academy” са по професии:

 • “Компютърен график” – трета степен на професионална квалификация;
 • “Компютърен аниматор” – трета степен на професионална квалификация;
 • “Приложен програмист” – трета степен на професионална квалификация;
 • “Маркетингов сътрудник” – трета степен на професионална квалификация

Център за професионално обучение към Сдружение “ARC Academy” притежава ли лицензия №2020121542/30.10.2020 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Документите издавани от Центъра са:

 • Удостоверение за професионално обучение “3-37” на МОН
 • “Europass” приложение към сертификат.